Версия за печат

00267-2017-0017

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП16 от дата 23.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Анчев - гл. юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сключване на рамково споразумение за почистване и поддържане на дъждоприемни шахти и възстановяване на решетки на дъждоприемни шахти на територията на Община Пловдив”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За да се осигури безпроблемното отводняване на улиците на територията на Община Пловдив и да се избегне опасността от аварийни ситуации, е необходимо да се възложи изпълнението на услуги по почистване и поддържане на дъждоприемни шахти, както и възстановяването на липсващи и повредени решетки на дъждоприемни шахти на територията на Община Пловдив. Изпълнението на обществената поръчка обхваща следните дейности: - Почистване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на гр.Пловдив от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци. - Изваждане на наноса на повърхността в найлонови чували. - Натоварването на наноса на превозно средство и почистване на пространството около дъждоприемната шахта. - Изхвърляне на наноса Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица. - Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни. - Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полимербетон, издържащи на натоварване 250 kN / клас С250- съгласно стандарт EN- БДС 124/или еквивалент. - Участие в екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите след спиране на дъжда; възпрепятстване движението на активния масов и градски транспорт при заваряване, и възпрепятстване създаването на предпоставка за пътнотранспортни произшествия; други дейности, произтичащи от създадената ситуация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции, тъй като предметът на поръчката не предполага възможност за разделянето на дейностите в обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3266666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.- кмет ОИЗЕУО на Община Пловдив и Възложител, съгласно Заповед № 16ОА1356/07.06.2016г. на Кмета на Община Пловдив