Версия за печат

00022-2017-0001

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-253 от дата 22.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, град Асеновград, площад Академик Николай Хайтов 9, За: инж.Мая Василева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20280, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170222LbNe718642.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изграждане и възстановяване на улични, тротоарни и алейни настилки, поставяне на нова маркировка, монтиране на пътни знаци, изграждане на поливна система, изграждане на детски площадки, предназначени за възрастови групи от 0-3/3-12 години, съобразени с изискванията за безопасност по реда на Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, изграждане на спорти игрища, изграждане на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, решение за места за спорт на открито, зони за разхождане на кучета, обособяване на нови и подобряването на съществуващи зелени площи, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци)Пълно описание на дейностите, както и спецификации има в приложената към документацията „Техническа спецификация” и количествените сметки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

За обекта има разработен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж. Разрешението за строеж е за цялостно изпълнение на обекта и не се предвижда етапно изпълнение. Някои от дейностите в обекта са пряко свързани и не позволяват разделянето им.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6007112.78 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Емил Викторов Караиванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Асеновград