00267-2017-0014

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП-13 от дата 16.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Красимир Еневски, Георги Стоилов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439 ; 032 656734, E-mail: pghtt@abv.bg, Факс: 032 656760

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура на ПГХТТ – гр.Пловдив” по Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, по ОПРР 2014-2020

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, във връзка с глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции. ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство за Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Определеният за изпълнител следва да изготви работен проект, да осъществява авторски надзор по време на строителството и да изпълни строително-монтажни работи (СМР) на съответния обект, съгласно посочените в настоящата техническа спецификация изисквания.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 “Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 821024.96 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата, респективно - прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. На основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Кметът на Община Пловдив е делегирал правомощия на инж. Димитър Кацарски – Зам.-Кмет „ОСУТСИ”, да организира и възложи настоящата обществена поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект № BG16RFOP001-3.002-0034-С01 „Модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в ПГХТТ – гр. Пловдив“, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 821 024,96 (осемстотин двадесет и една хиляди двадесет и четири лева и 96 ст.) лв. без вкл. ДДС. Посочената стойност е лимитна. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: не по-късно от 25.08.2018г. Изпълнителя следва да спазва НАСОКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ и правилата на ОПРР 2014-2020, които са свободно достъпни на сайта на Управляващия Орган на Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г. – ОПРР: http://bgregio.eu В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се реализират в изпълнение на предмета на обществената поръчка.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Заместник-Кмет "ОСУТСИ" на Община Пловдив и Възложител, Съгласно Заповед № 17ОА214 / 31.01.2017г. на Кмет на Община Пловдив