01271-2017-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РСР17-РД93-2 от дата 10.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза №88, За: Райна Сотирова, началник отдел ОКСДС, България 1202, София, Тел.: 02 9218036, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=585:2017-02-06-16-17-41&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”, както следва:ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.Родопи №8; ДГ 199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А; ДГ 131 „Зора”, гр.София, ул.”Училищна” №10; ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101; ДГ №118 Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29; ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24. Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган.Пълното описание е дадено в Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 882000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т.1, б."б" от ЗОП, Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността при възлагане на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Тодор Славов Кръстев

VIII.2) Длъжност

Кмет на СО-район "Сердика"