Версия за печат

00601-2017-0001

BG-гр. Долна Митрополия:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-08-60 от дата 09.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170209lQeF956173.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е : „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване, за срок от 2 години.“ Обществената поръчка включва пет обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на Дизелово гориво - 10 200 л.(+/- 10%); 2.Обособена позиция №2- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Тръстеник, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 4 700 л., Дизелово гориво - 9 450 л.(+/- 10%) и Газ – 800 л. (+/- 10%); 3.Обособена позиция №3- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване гр.Долна Митрополия, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 1 000 л. и Дизелово гориво 5 788 л.(+/- 10%); 4.Обособена позиция №4- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с. Крушовене, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 8 160 л. и Дизелово гориво 2 500 л.(+/- 10%); 5.Обособена позиция №5- Покупка на горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции в район на обслужване с.Подем, община Долна Митрополия. В предмета на поръчката се включва покупка на Автомобилен бензин А95Н – 4 900 л. и Дизелово гориво 6 100 л.(+/- 10%);

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 96648 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени в списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерски съвет. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата порачка – течни горива - автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и газ, са определени в списъка, одобрен от Министерски съвет. В този случай договора за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана за участие, съгласно чл.65, ал.1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Поля Василева Цоновска

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Долна Митрополия