Версия за печат

00373-2017-0001

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 217 от дата 06.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка представлява „запазена обществена поръчка” по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чиито предмет е включен в Списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. Стоките/артикулите, включени в предмета на обществената поръчка, са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП. В настоящата процедура могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им ще бъдат разгледани само, ако няма допуснати оферти на лицата по предходното изречение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Ръководейки се от разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят счита, че не е налице възможност за разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции, като се вземе предвид предметът на поръчката и обхвата и спецификата на доставките.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11204.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет през предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – Публично състезание. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката. С Решение № 2191 от 14.09.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита обществена поръчка – Публично състезание с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 2 позиции, а именно Обособена позиция № 1 – „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ и Обособена позиция № 2 – „Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 3021 от 29.11.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е определен изпълнител по Обособена позиция № 2 – „Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ и на 04.01.2017 г. е сключен договор за възлагане на поръчката по тази позиция, със срок на действие от 12 месеца. Обществената поръчка по Обособена позиция № 1 с предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена с влязло в сила Решение № 3020 от 29.11.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора, което обстоятелство налага откриването на настоящата процедура. С оглед специфичния предмет на поръчката – стоки, включени в Списъка по чл. 12 от ЗОП, утвърден с Решение на Министерски съвет № 591 от 18.07.2016 г. и принципната възможност за настъпване на нормативни промени в него, както и, че предметът на настоящата поръчка е систематически свързан с предмета на поръчката по Обособена позиция № 2 – „Периодична доставка на други канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“, възложена с Договор за обществена поръчка № 004 от 04.01.2017 г., намирам за целесъобразно договорът за изпълнение на доставките по настоящата обществена поръчка да се сключи със срок на действие до 04.01.2018 г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, главно меню "профил на купувача" на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170131vPrU943571

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на тракийски университет гр. Стара Загора