00689-2015-0010

BG-Ямбол:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - директор на Дирекция Обществени поръчки, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки, етаж 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/149-protzeduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki/3325-dostavka-na-techni-goriva-benzin-dizel-gaz--propan-butan-i-smazochni-materiali-za-nuzhdite-na-avtomobilniya-park-i-druga-tehnika-na-obshtina-tundzha-.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-0828 от 29.06.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00689-2015-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката има за цел осигуряването чрез доставка на течни горива /бензин, дизел, газ пропан - бутан / и смазочни материали за нуждите на служебния автопарк на Община "Тунджа".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 127 от 09.09.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ОМАКС ЕООД; ЕИК 128011345, жк. Хале, бл.13, вх.Б, ап.76, Р.България 8600, Ямбол, Тел.: 046 662056, E-mail: omax@abv.bg, Факс: 046 662057

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора за обществената поръчка включва доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
97620 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
97997.91 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Участник "Омакс" ЕООД с ЕИК 128011345 и оферта с вх. № 5300-986/03.08.2015г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.02.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стоянов Георгиев
Длъжност: Кмет на Община "Тунджа"