00267-2017-0011

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17 РОП 11 от дата 03.02.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж. Колева, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti_op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170202AEyS4354651.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор при подмяна на вътрешната отоплителна инсталация и изграждане на слънчева инсталация в ДГ „Лилия“, гр. Пловдив в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03-1, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски авторски надзор по време на строителството при изпълнение на СМР и в съответствие с чл.162 от Закона за устройство на територията, при подмяна на вътрешната отоплителна инсталация и изграждане на слънчева инсталация в ДГ "Лилия", гр.Пловдив, в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03-1, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, и в изпълнение на проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Източник на финансиране на обществената поръчка са средства, предоставени на Бенефициента – община Пловдив по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен с Министерство на енергетиката по проект: "Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр.Пловдив", изпълняващ се в рамките на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03 и процедура BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Към договора, на 16.12.2016 год. е сключено допълнително споразумение за финансиране на ДГ „Лилия“, гр. Пловдив.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед предмета и естеството на настоящата обществена поръчка, услугата не може да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1800.01 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, Възложителят прилага процедура на договаряне без предварително обявление тъй като поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличието на изключителни права, включително на права на интелекуална собственост при изпълнението. Възложителят възлага обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП, тъй като ЕТ„К ВЕКТОР - ЦВЕТКА КАЛУДОВА“ е лицето, което е изготвило проектните документации за изграждане на нова отоплителна инсталация и слънчева инсталация за топла битова вода на кухненски блок и групи в сградата на ДГ „Лилия“, гр. Пловдив, а съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ авторският надзор по време на строителството се определя чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството, съгласно разпоредбата на чл.162, ал.3 от ЗУТ. А съгласно нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Възлагането на тази обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права на автора на проекта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно сключен договор за проектиране от 24.08.2016 год. между Община Пловдив-район "Източен" и ЕТ„К ВЕКТОР - ЦВЕТКА КАЛУДОВА“, е възложено да се извършат проучвателни и проектантски работи и изготвят проектните документации за изграждане на нова отоплителна инсталация и слънчева инсталация за топла битова вода в ДГ"Лилия", включващи следните части: ОВ, машинно-технологична, Ел, КИП и А, ВиК, ПУСО и ПБЗ. Проектанта е изпълнил задълженията си в срок и е изготвил проектите, които са одобрени и за които има издадено разрешение за строеж. Въз основа на така изготвения проект за ДГ „Лилия“, Община Пловдив е кандидатствала и е одобрена за допълнително финансиране по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, процедура BG04-02-03-1, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Одобрението и изпълнението на строителството касае именно този проект. При стартиране изпълнение на строителството е необходимо упражняването на авторски надзор от проектанта по съответната част, поради което се налага провеждане на настоящата обществена поръчка, за да се сключи договор за упражняване на авторски надзор, с което ще се спазят законовите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за обществените поръчки. Максималният бюджет за изпълнение на настоящата поръчка е в размер до 2 160,01 лв. с включен ДДС (две хиляди сто и шестдесет лева и една стотинка)/ 1 800,01 лв. без ДДС (хиляда и осемстотин лева и една стотинка). Посочената стойност е лимитна.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ЕТ "К Вектор - Цветка Калудова" Цветка Николова Калудова ЕИК 825208839 гр. Пловдив 4003 район "Северен" ул. "Петрохан" № 8

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, Възложителят не прилага чл.64, ал.2 и 3 от ППЗОП и ще сключи договор с поканеното лице след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет "ОИЗЕУО", за кмет на община Пловдив съгласно Заповед за заместване № 17ОА97/ 16.01.2017 г. на Кмета на община Пловдив