Версия за печат

00267-2012-0046

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 12РОП46 от 17.08.2012 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00267-2012-0046
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив", по обособени позиции.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 14ДГ73 от 30.01.2014 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Консорциум Петров комерс и Ко, ул. Белград №8, ет. 2, ап. 4, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg, Факс: 00359 32951221

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ПЕТРОВ КОМЕРС ЕООД, ул. Васил Левски No 109, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg, Факс: 00359 32951221

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG341, М.М -КОМЕРС ЕООД, ул. КРАЙБРЕЖНА No 32, България 8238, Равда, Тел.: 00359 32951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg, Факс: 00359 32951221

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив, по обособена позиция 4 - Пресни плодове и зеленчуци

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

36

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2758613.63 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.01.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2758613.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: РОЗАЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
VII.2)
Длъжност: ЗАМ.-КМЕТ ОИЗЕУО, ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №17ОА79/16.01.2017г.