Версия за печат

02698-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 56 от дата 24.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000667378

BG411, Детска градина № 173 Звънче, Столична община, район Подуяне, кв. Хаджи Димитър, ул. Златица № 46, За: Дора Александрова Лисева, България 1510, София, Тел.: 02 9478478, E-mail: doris_2005@abv.bg, Факс: 02 9478478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://173cdg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/173cdg-107/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 173 „Звънче” на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят изисква комплексно изпълнение на поръчката

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата публично състезание се провежда на основание чл. 178, вр. с чл.18, ал.1, т.12 и чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки и с оглед необходимостта от избор на изпълнител за извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина(ДГ) №173 Звънче

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Дора Александрова Лисева

VIII.2) Длъжност

Директор