00267-2017-0009

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП9 от дата 31.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елена Караманова - гл. юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги за участници в различни мероприятия, организирани от или с участието на община Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Община Пловдив ежегодно организира или участва в национални и международни събития, които се провеждат на територията на гр. Пловдив – фестивали, конференции, срещи на туроператори, журналистически турове и др. Броят на участниците в тях, включително гости, шофьори, преводачи и придружители варира от 10 за по – камерните посещения, до 300 за мегасъбитията. Настаняването е в места за настаняване от 1 до 5 звезди, в стаи с различен капацитет, като може да включва и изхранване. Когато посещенията са част от обиколни турове на България или са фестивали, протичащи на територията на няколко града и са еднодневни, се налага да се осигурява само хранене. С оглед на това, е необходимо на участниците в мероприятията да бъдат осигурени туристически услуги – настаняване и хранене, самостоятелно и в различни комбинации, според нуждите на събитието. Участникът е необходимо да съблюдава датите на събитията в културния календар за 2017г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на позиции е нецелесъобразно, тъй като услугата предмет на процедурата не позволява да се сключи договор с няколко изпълнителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 108333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предоставянето на хотелиерски услуги попада в обхвата на услуги по Приложение №2 от ЗОП. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение №2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ДАН ТРАВЕЛ“ ЕООД "ЛУКСУТУР БГ" ЕООД "ФИЛИПОПОЛИС ТУР" ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Розалин Петков Петков

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет ОИЗЕУО, Възложител съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.