02711-2016-0024

BG-Добрич:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов №5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 0359 58600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 0359 58600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/46794-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗОП-2016-7-1 от 29.01.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2016-0024
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-7-2 от 28.03.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG332, ИВ КАР СПОРТ ООД, бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, България 9300, Добрич, Тел.: 058 603556, E-mail: dianitu@abv.bg, Факс: 058 603556

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 2 "Житница" Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
16393.02 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
13898.32 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
VII.2)
Длъжност: Директор