Версия за печат

02711-2015-0172

BG-Добрич:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов №5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 0359 58600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 0359 58600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/2016-1/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗОП-2016-1-1 от 11.12.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2015-0172
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на юридически услуги- Абонаментно правнообслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения със срок до 31.12.2016г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ЗОП-1 от 18.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG332, Адвокатско дружество Георгиев и Георгиева, ул.Методи Кусевич 4, България 9300, Добрич, Тел.: 0887 605200, E-mail: law.consult.bg@gmail.com, Факс: 0887 605200

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да бъде изпълнител на обществена поръчка за „Абонаментно правно обслужване ”, включващо: -Правни консултации и друго правно обслужване по смисъла на чл.6 и следващите от Закона за адвокатурата свързани с дейността на Възложителя-Абонат, включително подготовка на документации и участие в комисии по провеждане на процедури по ЗОП, за възлагане на обществени поръчки за 2016 година; -Защита пред съответните органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно – наказателни, наказателни, граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с дейността на Възложителя-Абонат; Чл. 1.2. Настоящият договор има срок на действие до 31.12.2016 год. и влиза в сила от 01.01.2016г, а изпълнението на услугите по чл.1.1 от настоящия договор ще се приема в гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5. Чл. 1.3. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето пряко ангажирано с изпълнението на поръчката е съдружникът адвокат Цветан Василев Георгиев, адвокат от Добричката адвокатска колегия, чрез когото ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществява всички свои задължения.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
10800 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
10800 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

30.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Цанко Иванов Николов
VII.2)
Длъжност: Директор