00546-2017-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-21 от дата 30.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева-Кисьова, Силвия Маринова, Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170126Jwan959431.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на два лекарствени продукта по реда на Наредба № 10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването в две обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

доставка на лекарственият продукт MDP kit 5 mg и DTPA kit (Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid) , които се доставят по реда на „Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ (Наредба № 10/2011 г.)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10488 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София е възникнала неотложна необходимост от доставка на лекарственият продукт MDP kit 5 mg и DTPA kit (Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid) , които се доставят по реда на „Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“ (Наредба № 10/2011 г.). Видно от Протокол от дата 18.10.2016г. за осигуряване на неразрешени за употреба лекарствени продукти, изготвен на основание чл.6 ал.1 от Наредба № 10/2011 г., подписан от трима лекари и утвърден от изпълнителния директор на СБАЛО ЕАД, налице е необходимост от осигуряването на лекарствен продукт с международно непатентно наименование MDP kit 5 mg. На следващо място с Протокол от дата 09.12.2016г. за осигуряване на неразрешени за употреба лекарствени продукти, изготвен на основание чл.6 ал.1 от Наредба № 10/2011 г., подписан от трима лекари и утвърден от изпълнителния директор на СБАЛО ЕАД е констатирана необходимост от осигуряването на лекарствен продукт с международно непатентно наименование DTPA kit (Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid).Към настоящия момент тези два лекарствени продукти не притежават разрешение за употреба на лекарствен продукт в Република България и на българския пазар не съществува аналогичен. По тази причина СБАЛО ЕАД отправи искане за внасяне на лекарствения продукт до Изпълнителната агенция по лекарствата(ИАЛ) (писмо с наш изх. № 18-00-409 от 18.10.2016 г.) относно MDP kit 5 mg и искане за внасяне на лекарствения продукт до ИАЛ (писмо с наш изх. № 18-00-479 от 09.12.2016 г.) относно DTPA kit (Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid).Вносител на необходимите за дейностите на Възложителя лекарствени продукти със сходни характеристики и с издадени от ИАЛ валидни разрешения за внос на неразрешени за употреба лекарствени продукти е „Електронкомерс“ ЕООД. На следващо място посоченото юридическо лице е оторизирано от страна на производителя на лекарствените продукти да ги доставя и разпространява на българския фармацевтичен пазар съгласно българското законодателство. Това обстоятелство се удостоверява от:1.Разрешениe за внос на неразрешен за употреба лекарствен продукт MDP kit 5 mg - № IAL-46390/04.11.2016г., издадено на „Електронкомерс“ ЕООД на основание чл.9 ал.1 от ЗЛПХМ и чл.17 от Наредба №10/2011г. на МЗ; 2.Разрешениe за внос на неразрешен за употреба лекарствен продукт относно DTPA kit (Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid)- № IAL-54801/21.12.2016г., издадено на „Електронкомерс“ ЕООД на основание чл.9 ал.1 от ЗЛПХМ и чл.17 от Наредба №10/2011г. на МЗ; 3. Оторизационно писмо от ИНСТИТУТ ЗА ИЗОТОПИ КО.ЛТД, Унгария за периода 2016-2018г.При така описаната фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи: налице са предпоставките по 79, ал. 1, т.3 буква В от ЗОП, а именно: 1. наличие на доставчик, който разполага с изключителни права, придобити по силата на административен акт. Съгласно разпоредбите на Наредба № 10/2011 г. на МЗ разрешението за внос на неразрешен за употреба лекарствен продукт се издава на един доставчик за период до три месеца, след което при необходимост от количества процедурата по наредба №10 може да бъде повторена, за последващи периоди от по три месеца. Разрешението представлява административен акт, издаден от компетентен орган, който указва конкретно лице, което може да изпълни поръчката. Възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на изключителните права. 2. Не е налице друг алтернативен способ за възлагане и изпълнение на поръчката, поради наличието на законоустановени правила за достъп и разпространение на неразрешени за употреба лекарствени продукти. В резултат на това възможните участници в процедурата са крайно ограничени.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Продължава от раздел V.1.)Mотиви: 3. Посочените обстоятелства аргументират, че Възложителят прилага посоченият метод на възлагане тъй като не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на обществената поръчка, с което са спазени изискванията на чл. 79, ал.2 от ЗОП. Предвид наличието на необходимост от осигуряването на лекарствените продукти от една страна, и наличието на единствен възможен доставчик от друга, считаме, че са налице предпоставките за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по реда на 79, ал. 1, т.3 буква В от ЗОП.Прогнозната стойност на поръчката е 10 488,00 лв. (десет хиляди четиристотин осемдесет и осем лв.) без ДДС или прогнозна стойност по обособени позиции, както следва: 1.MDP kit 5 mg – 8 280,00 (осем хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС;DTPA kit(Technetium – 99m diethylene triamine pentaacetic acid) – 2 208 (две хиляди двеста и осем) лева без ДДС;При определяне на вида на процедурата, освен прогнозната стойност на конкретните потребности, Възложителят е взел в предвид и следните обстоятелства: -за период на 12 месеца назад от датата на решението за откриване на процедурата Възложителят е обявил следните обществени поръчки със сходен предмет на следните прогнозни стойности:1. Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти” за нуждите на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД по 31 обособени позиции – Решение З-263 от 30.08.2016г. за откриване на процедурата, публикуван под следния уникален номер на поръчката в РОП 00546-2016-0015, прогнозна стойност на обществената поръчка – 2 214 854.05 лева; 2.Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти” за нуждите на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД - Решение 18-00-340 от 10.08.2016г. за откриване на процедурата, публикуван под следния уникален номер на поръчката в РОП 00546-2016-0013, прогнозна стойност на обществената поръчка – 3 366 322.67 лева; 3.Доставка на лекарствен продукт Medronic acid (MDP) 5 mg по реда на Наредба № 10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването - Решение З-131от 13.04.2016г. за откриване на процедурата, публикуван под следния уникален номер на поръчката в РОП 00546-2016-0010 - 8280,00 лева ; 4.„Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти” за нуждите на „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” – ЕАД - Решение З-128 от 12.04.2016г. за откриване на процедурата, публикуван под следния уникален номер на поръчката в РОП 00546-2016-0008 - прогнозна стойност на обществената поръчка – 28 732 618.76 лева; На следващо място разходите за лекарствени продукти на лечебното заведение - възложител за предходната календарна 2016 година са 13 574 495,46 лева с ДДС, а за календарната 2015 година – 2015 са 14 344 160,80 лева с ДДС. ; Единствено поръчка Доставка на лекарствен продукт Medronic acid (MDP) 5 mg по реда на Наредба № 10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването, касае закупуване на лекарствени продукти (кит), който не е разрешен за употреба в Р.България.Предвид факта, че общата стойност на поръчки с предмет, свързан с доставка на лекарствени продукти, които са възложени за нуждите на СБАЛО ЕАД през 2016 г. и в чиито общ предмет влиза и настоящата поръчка, е в размер съобразно праговете по чл. 20, ал.1, т.1 буква Б от ЗОП, считаме че решението за откриване на процедурата по чл. чл.79, ал. 1, т.3 буква В от ЗОП подлежи на предварителен контрол от АОП.Горепосочените обстоятелства дават основание да бъде приложена нормата на чл.79, ал. 1, т.3 буква В от ЗОП, като възлагането на поръчката за „Доставка на два лекарствени продукта по реда на Наредба № 10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването в две обособени позиции“ бъде извършено по реда и условията на глава Девета, раздел „Процедура на договаряне без предварително обявление“ на Закона за обществените поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, , като отправяме поканата за договаряне към фирма „Електронкомерс“ ЕООД.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Николов Ангелов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "СБАЛ по онкология" ЕАД, гр. София