Версия за печат

00081-2016-0045

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

Община Варна, бул. Генерал Колев № 92 , ет.5, За: Анелия Недкова, РБЪлгария 9000, Варна, Тел.: 052 820839, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Място/места за контакт: ОП Инвестиционна политика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=470.

Електронно подаване на оферти и заявления: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=470.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Закупуване на МПС за нуждите на ОИЦ-Варна", по проект "Функциониране на Областен информационен център – Варна”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
франко сградата на „Областен информационен център-Варна“, пл. „Св.Св. Кирил и Методий“ №2/козирката/
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство за нуждите на Областен информационен център – Варна с минимални технически спецификации, описани в Приложение №1- Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
23330 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за доставка (в календарни дни) ; тежест: 20
Критерий: Гаранционен срок на МПС-то и всички допълнително монтирани възли, агрегати и елементи (в месеци); тежест: 20
Критерий: Гаранционен срок на МПС-то според изминатите километри (в километри) ; тежест: 10
Критерий: Твърдо договорена цена за доставка, гаранционно обслужване и оборудване на МПС ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Обявлението и документацията по обществената поръчка са одобрени с Решение №1264/14.04.2016г. на Кмета на Община Варна.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 076 - 133672 от 19.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д17000061ВН / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: "Закупуване на МПС за нуждите на ОИЦ-Варна", по проект "Функциониране на Областен информационен център – Варна”
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.11.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Вендор - Варна ЕООД, ЕИК 202132928, ж.к. Трошево, бул. Гео Милев, бл.83, ет.8, ап.35, България 9000, гр.Варна, Тел.: 052 500333, Факс: 052 505303

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 23330 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осигури от бюджета на проект „Функциониране на Областен информационен център - Варна“ по процедура BG05SFOP001-4.001-0015-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.01.2017 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Участници подали оферти по настоящата обществена поръчка: 1.„Вендор - Варна“ ЕООД