Версия за печат

00197-2017-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 27 от дата 27.01.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-4-02-s-predmet-Dostavka-chrez-karti-za-beznalichno-plashtane-na-gorivo-gaz-propan-butan-za-motornite-prevozni-sredstva-sobstvenost-na-ldquoViKrdquo-EOOD--.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка чрез карти за безналично плащане на гориво газ пропан-бутан за моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка чрез карти за безналично плащане на гориво газ пропан-бутан за моторните превозни средства, собственост на “ВиК” ЕООД – Пловдив, след сключване на борсов договор, за период с краен срок до 23.01.2018 г., без значение от достигнатата стойност по договора. Зареждането на гориво газ пропан-бутан за автомобилите на „ВиК” ЕООД – Пловдив ще става чрез карти за безналично плащане, ежедневно, на газстанции/бензиностанции на Продавача на територията на експлоатационни райони на Възложителя, находящи се на територията на област Пловдив, а при необходимост и на газстанциите/бензиностанциите му на територията на Рупублика България. Всеки Продавач може да участва само ако притежава газстанции/бензиностанции, находящи се на територията на цялата област Пловдив. Газстанциите/бензиностанциите може да бъдат собствени, наети или по друг начин ползвани. Продавачът да представи списък на газстанциите/бензиностанциите, снабдени с терминални устройства за безналично плащане, разположени в област Пловдив, с посочени адрес и работно време. Издаването на картите, месечното им обслужване, подмяната на загубени/повредени/нови карти е за сметка на Продавача. Движението по всяка карта се заплаща от Доверителя. Зареждането на автомобилите с гориво газ пропан-бутан да е съобразено с изискванията на действащите нормативни документи за извършване на такава дейност. Продавачът да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 за търговия с горива или еквивалентен – ксерокопие, и валиден документ, удостоверяващ наличие на договорни отношения с производител или доставчик на едро на горива - ксерокопие. Количеството за покупка и зареждане на моторните превозни средства с гориво газ пропан-бутан е ориентировъчно, за период с краен срок до 23.01.2018 г., и е 40 000 л. (четиридесет хиляди литра) +/- 15% . Цената на заплащане на горивото е продажната цена на 1 литър, без ДДС, на колонка на газстанциите/бензиностанциите на Продавача в деня на зареждане, намалена с договорената търговска отстъпка (не по-малко от 3%) на сесия на „НСБ” АД, след представяне отчет за зареденото гориво газ пропан-бутан по автомобили и фактура, 1 (един) път в месеца. Отстъпката е постоянна и остава непроменена през цялото време на действие на договора. Посоченото количество не задължава Възложителя да го потребява в пълен обем и вид. Възможно е отклонение от +/- 15% от посоченото количество. В срок до 10 (десет) работни дни след подписването на борсовия договор „ВиК” ЕООД - Пловдив ще предостави на Продавача информация за МПС, които ще зареждат гориво газ пропан-бутан. Продавачът се задължава да предостави на Купувача заявения брой карти, заедно с техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани, непрозрачни пликове, за което страните подписват приемо-предавателен протокол. Продавачът внася депозит в размер на 1% (един процент) от стойността на борсовия договор с ДДС. При подписване на борсовия договор Продавачът предоставя на Довереника документи съгласно изискванията на чл. 58 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 Възложителят не е длъжен да мотивира липсата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 50000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка. Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр. 99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоката, предмет на същата - газ пропан-бутан, е включена в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимия продукт. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. В тази връзка възложителят има сключен договор за борсово представителство за възлагане на поръчки по реда на чл.138, ал.1, на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за осъществяване на сделки за покупко-продажба на стоки на „Национална стокова борса” АД, което облекчава и ускорява провеждането на процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана за участие, съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 196, ал. 1, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата - публикуване на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 от ЗОП .

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Спартак Лъвов Николов

VIII.2) Длъжност

Управител