Версия за печат

01346-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер А/17-0047 от дата 24.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121203554

BG411, Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, За: Николай Диамандиев; Милена Денева, България 1303, София, Тел.: 02 8903443; 02 8903470, E-mail: nikolay.diamandiev@bda.bg, Факс: 02 9862061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bda.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.op.bda.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и настаняване при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция по лекарствата". Срокът за изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка, е 12 (дванадесет) месеца или до сключването на индивидуален договор за възлагане на обществена поръчка, след сключено рамково споразумение от Централния орган за покупки (ЦОП). Максималната прогнозна стойност за услугите, предмет на настоящата поръчка, е до 200 000,00 (двеста хиляди) лева без включен ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособените позиции на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание” на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във вр. с чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мери Бориславова Пейчева

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция ПАФДУК, упълномощен със Заповед № А/16-0680/23.12.2016г. на Изпълнителния директор на ИАЛ