00753-2017-0004

BG-Свищов:

Решение за откриване на процедураРешение номер 55-РД-01-03 от дата 23.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=123.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на авторски надзор по време на дейностите свързани с изпълнение на строително монтажните работи на следните строежи: • „Реконструкция и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов“ ; • „Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, община Свищов“ по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката включва упражняване на авторски надзор по време на строително монтажните работи на обект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов“ и обект „Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, община Свищов“ по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката включва услуга за осъществяване на авторски надзор по време на строителството на два обекта „Реконструкция и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов“ и обект „Подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, на които проектанти са едни и същи физически лица. Представено е писмо потвърждение с вх. №26-00-58/28.01.2017 година, придружено от декларации от проектантите (физическите лица) носители на авторското право. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица), би довело до нарушаване на авторското право на проектантите, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП. Включването на обектите в една поръчка, без обособени позициии е свързано и с изпълнението на един проект, а именно проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Предвид изложеното по-горе, инвестиционните проекти, изготвени в изпълнение на договорите, сключени между Община Свищов и изпълнителя „АСТЕДИ“ EООД, гр. Велико Търново, несъмнено представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП. С оглед на изложеното дотук, на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционните проекти, задължението за осъществяването на авторския надзор следва да бъде вменено на неговите автори - физическите лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, представлявани от юридическото лице „АСТЕДИ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Представено е писмо потвърждение с вх. №26-00-58/28.01.2017 година, придружено от декларации от проектантите (физическите лица) носители на авторското право. В тази връзка следва да се приеме, че е налице правното основание на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“от Закона за обществените поръчки (ЗОП), което задължава възложителя да проведе процедура на възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление, в случаите на опасност от нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост, или изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, каквото е авторското права върху инвестиционен проект. Предвид на разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица), би довело до нарушаване на авторското право на проектантите, което налага възлагането на обществената поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„АСТЕДИ“ ЕООД ул. „Освобождение” №51 гр. Велико Търново 5000

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Пламен Стефанов Петков

VIII.2) Длъжност

Зам. - Кмет "БИП" на Община Свищов, упълномощен със Заповед №39-РД-01-03 от 17.01.2017 година на Кмета на Община Свищов.