00859-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 22 от дата 19.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 8665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на технологично оборудване за нуждите на Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с изпълнението на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхватът на поръчката предвижда доставката, монтажа, инсталирането и тестването на активно и пасивно оборудване за нуждите на УАСГ, съгласно Техническа спецификация Приложение № 1, вкл. приложения от 1.1. до 1.8.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставките в предмета на поръчката са технически и функционално свързани. За постигане на качество при функционирането на доставеното оборудване е необходимо да се гарантира правилното конфигуриране между отделните елементи в системата. С оглед недопускането на несъвместимост между отделните елементи в системата и тяхното захранване целесъобразно е доставката, монтажа, инсталацията и тестването на всички елементи да се реализира от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 203414.55 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, на пропорционалност и на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

VIII.2) Длъжност

Ректор на УАСГ