Версия за печат

00808-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-66 от дата 17.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 0882 631490, E-mail: Vyara.Hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за извършване на превоз на багаж и пътници при служебни пътувания на служители на ДАМТН, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с осигуряването на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт в чужбина при служебни пътувания на служителите на Възложителя, както и хотелски резервации и настанявания, с възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. Възложителят заявява самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост, съгласно изискванията посочени в Техническата спецификация от настоящата документация. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва и: 2.2.1. осигуряване на билети за други видове транспорт (влак, автобус, кораб) за превоз на служители на ДАМТН при служебни пътувания в Европейския съюз (ЕС) и извън ЕС, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаите, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз (трансфер летище/хотел/институция) в чужбина; 2.2.2. осигуряване на хотелски резервации и настаняване при поискване от възложителя, за всеки отделен случай, при пътувания на служители на ДАМТН в ЕС и извън ЕС, съобразени с размера на квартирните суми, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина: резервация и настаняване в хотели с категория минимум 3 звезди, единична стая с включена закуска.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 178, ал. 5 от ЗОП Възложителят не е длъжен да мотивира невъзможността за разделяне на обособените позиции на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 130000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура за провеждането на поръчката е в съответствие с прогнозната стойност на поръчката, определена при спазване на разпоредбата на чл. 21, ал. 8, т. 1 от Закона за обществените поръчки

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Димитров Манолев

VIII.2) Длъжност

Председател на ДАМТН