Версия за печат

00334-2015-0041

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г. С. Раковски № 47, За: Маноела Кръстанова, България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@custms.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Р-464 от 01.10.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00334-2015-0041
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в десет обособени позиции


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 32-269890 от 15.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Гравис България АД, бул. Тодор Каблешков № 55, вх. А, ет. 3, ап. 5, България 1680, София, Тел.: 02 8504010, E-mail: georgi.grigorov@gravis.bg, Факс: 02 8504010

Интернет адрес/и:

URL: www.gravis.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

доставка и софтуерна поддръжка на лицензи за ползване на нови версии на REDIX AnyToAny конвертор

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

14

ІII.7) Стойност, посочена в договора
108000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
108000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: БОРИСЛАВ МАРИНОВ БОРИСОВ
VII.2)
Длъжност: ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.7, АЛ. 1 ОТ ЗОП, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ЗАМ- 1122/32-309672 ОТ 04.11.2016 Г.