Версия за печат

00765-2017-0001

BG-Брацигово:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-1 от дата 12.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351565

BG423, Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6а, За: Цонка Кушлева, България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2065

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bratsigovo.bg/op.php.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, Обществена трапезария/ОТ/, Осигуряване на „Топъл обяд“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане –операция тип 3 BG05FMOP001-3-002 и Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Брацигово, община Брацигово“ по обособени позиции : Обособена позиция № 1: “ДОСТАВКА НА ХЛЯБ,ХЛЕБНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ“ Обособена позиция № 2: “ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ЯЙЦА “ Обособена позиция № 3: “ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ “ Обособена позиция № 4: “ДОСТАВКА НА ТРАЙНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПОДПРАВКИ, ШОКОЛАДОВИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” Обособена позиция № 5: “ ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ И ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ’’

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката е доставки в съответствие с предварително подадени заявки до франко складовете на : 1. Домашен социален патронаж /ДСП/ на адрес гр. Брацигово,ул. „Трети март“ № 35; 2. Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ на адрес гр. Брацигово, ул. „Трети март“ № 35; 3. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ на адрес : гр.Брацигово ул.“Трети март „ № 57; Заявките се изготвят от определени длъжностни лица в посочените по горе заведения и могат да бъдат подадени по факс или емейл.Доставките на хранителните продукти се извършват в работни дни на посочените заведения. При транспортирането на хранителните продукти следва да се спазват изискванията на чл.5 от Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. За извършените доставки изпълнителят издава фактура с описани артикули/стоки/ на името на всяко заведение, които представя в съотвентните заведения до 30-то/31-во число на текущия месец. Фактурите следва да са придружени със стокови разписки, подписани от представителите на съответните заведения и изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 119500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбите на чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка при доставки и услуги е на стойност от 70 000,00 лв. до съответния праг за публичните възложители по чл. 20 ал. 1, а именно 264 033,00 лв. без ДДС, възложителят провежда процедура по чл.18, ал.1,т.12- публично състезание. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е 119500,00 лв. без ДДС за всички обособени позиции и в предвид проведените досега поръчки със сходна или идентична дейност, възложителят попада в обсега на процедура чрез публично състезание .

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок съгласно чл.197,ал.1 т.1-8 на ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Петко Валентинов Петков

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Брацигово