Версия за печат

02744-2017-0001

BG-СМОЛЯН:

Решение за откриване на процедураРешение номер 34 от дата 12.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201004249

BG424, ДКЦ СМОЛЯН ЕООД, ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ №2, За: Д-Р МОНКА ТОДОРОВА - ДАНЧЕВА, България 4700, СМОЛЯН, Тел.: 0882 430136, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com, Факс: 0882 430136

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dkcsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkcsmolyan.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, за нуждите на ДКЦ Смолян ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи, реактиви и консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, за нуждите на ДКЦ Смолян ЕООД

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 157000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изоборът на "Публично състезание" е обусловен от прогнозната стойност на обществената поръчка, съгласно чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, както и на осн. чл. 178 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 вр. чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалваане пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Монка Ангелова Тодорова - Данчева

VIII.2) Длъжност

Управител