Версия за печат

00077-2016-0003

BG-Плевен:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за спешна медицинска помощ-Плевен, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: Рени Добрева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-11-14 от 24.03.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00077-2016-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля,обособени по позиции-Позиция №1-Ваучери за храна за използване на средствата за социално битово обслужване на служителите на ЦСМП-Плевен.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 4 от 25.05.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД 131085380, ж.к.Младост 4 ,ул.Бизнес Парк София,сграда 12А,ет.1, България 1000, София, Тел.: 089 2291961

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителита от филиалита на ЦСМП-Плевен в градовете-Плевен,Левски,Червен бряг, Белене,Никопол,Гулянци,Искър,Кнежа, Долна Митрополия,чрез обектите по чл.2 ,ал.2 от Наредба 7/09.07.2003г.,с номинална стойност по заявка на възложиетля,обособени по позиции-Позиция №1-Ваучери за храна за използване на средствата за социално битово обслужване на служителите на ЦСМП-Плевен.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

25.05.2016 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
8 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

31.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 53% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Поради изчерпване на годишната квота за ваучери за храна по Наредба 7.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
42568 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.01.2017 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Мария Стоева Цочева
Длъжност: Директор