Версия за печат

00197-2017-0001

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 11.01.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-4-01-s-predmet-quotDostavka-na-smazochni-masla-i-preparati-gresi-antifriz-spirachna-technost-i-drugi-produkti-za-nuzhdite-na-quotV-i-Kquot-EOOD---Plovdivq.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност и други продукти за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца след сключване на борсовия договор или до изчерпване на стойността. Доставките ще са периодични, по уточнен между страните график, франко склада на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, намиращ се на адрес: гр. Пловдив 4006, бул. "Шести септември" № 250, франко склада на ПСОВ - Пловдив, намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. "Ягодовско шосе". Срок за изпълнение - 36 (тридесет и шест) месеца след сключване на борсовия договор или до изчерпване на стойността. Посочените количества в поръчката-спецификация не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем и вид. Възможно е отклонение от 10% за всяко едно от посочените количества. Стоките следва да са с произход България и/или Европейски съюз, да са в стандартна заводска опаковка, включена в цената, производство 2016-2017 година. Всяка конкретна заявка да се изпълни в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни след подаването . Всяка доставка да бъде придружена със сертификат за качество на стоките. Срок и начин на плащане - по банков път, в лева, до 30 дни след представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол, сертификат за качество, експедиционна бележка, документ за платени мита и такси (при приложимост). Рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане, а рекламации по качеството: най-късно 30 (тридесет) дни от датата на приемо-предавателния протокол. При подписване на борсовия договор Продавачът представя на Довереника документи съгласно изискванията на чл. 58 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл. 178, ал. 5 Възложителят не е длъжен да мотивира липсата на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 450000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определеното количество на договаряните стоки и възможно най-кратки срокове за сключване на договор за доставка. Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие в случаите, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. В § 3 от Заключителните разпоредби на Постановление № 347 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. e направено изменение на Постановление № 191 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 61 от 2016 г.), като приложението към член единствен е изменен с допълване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съгласно § 5 от Заключителните разпоредби, постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Постановлението е обнародвано в бр. 99 от 13.12.2016 г. на "Държавен вестник". Към момента на откриване на настоящата процедура стоките, предмет на същата - смазочни масла и препарати, греси, спирачна течност и др., са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП, което дава право на възложителя да открие процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП, за сключване на договор за доставка на необходимите продукти. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. В тази връзка възложителят има сключен договор за борсово представителство за възлагане на поръчки по реда на чл.138, ал.1, на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за осъществяване на сделки за покупко-продажба на стоки на „Национална стокова борса” АД, което облекчава и ускорява провеждането на процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана за участие, съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 196, ал. 1, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата - публикуване на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 от ЗОП .

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Спартак Лъвов Николов

VIII.2) Длъжност

Управител