Версия за печат

00546-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-1 от дата 05.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Силвия Маринова, Ваня Василева-Кисьова, Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: smarinova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161220RmKO931456.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ ЗА ПЕРСОНАЛА НА „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва избор на изпълнител, оператор на ваучери за храна, получил разрешение и осъществяващ дейност по реда и условията на Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ, за условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор /обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., изм. и доп./. Операторът на ваучери за храна следва да отпечата и достави ваучери за храна съгласно ежемесечни заявки на възложителя, които се изготвят в зависимост от изпълнението на изискванията на „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“ (Наредба № 11/2005 г.).Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от 1 месец - 1 700 (хиляда и седемстотин) броя, като прогнозния брой ваучери за период от 12 месеца е 20 400 бр . Посочените количества (прогнозен брой) ваучери за период от 12 месеца - 20 400 бр. са ориентировъчни и не пораждат задължения за „СБАЛ по онкология” ЕАД да ги поръча в пълния прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата числеността на правоимащите лица, условията на положения труд и изпълнението на изискванията на Наредба № 11/2005 г. на МТСП и МЗ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва отпечатване и доставка на ваучери за храна по „НАРЕДБА № 11 ОТ 21.12.2005 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ“, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за „СБАЛ по Онкология” ЕАД условия. Изработването и доставката на ваучери са обособени в една позиция, тъй като предметът на поръчката е неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 171200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 (чл. 176 и следващите), във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе публично състезание по реда на чл. 176 и следващите, във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП, поради предвидената обща прогнозна стойност от 171200.00 (сто седемдесет и една хиляди и двеста лева) без ДДС за изпълнение на поръчката. Прогнозните количества ваучери за месец/година (по номинална стойност и брой) са посочени в Техническата спецификация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Николов Ангелов

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на "Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД