Версия за печат

00267-2017-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП........... от дата 03.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елена Караманова - главен юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на физическа охрана на обекти на Община Пловдив и звената на общинска издръжка.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

На охрана подлежат следните обекти: ОП „Общински пазари“ ОП „Траурна дейност“ СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу“ КСУ „Свети Георги“ ОП „Многофункционална спортна зала“ „Младежки център, гр. Пловдив“ Спортен комплекс „Векта“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на позиции е нецелесъобразно, тъй като услугата предмет на процедурата не позволява да се сключи договор с няколко изпълнителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 499990 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Извършването на физическа охрана попада в обхвата на услуги по Приложение №2 от ЗОП. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение №2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Секюрити холдинг АД АЛФА СОТ България ООД АВРОРА-БГ ЕООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Душев Маринов

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет ОР, възложител съгласно заповед №16ОА1356/07.06.2016г.