Версия за печат

05395-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 01 от дата 03.01.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121330447

BG411, Българска федерация художествена гимнастика, бул. Васил Левски № 75, За: Росина Атанасова - Генерален секретар на БФХГ, България 1040, София, Тел.: 02 9300628, E-mail: bulrg@abv.bg, Факс: 02 9801670

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.fbgr.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Физическо възпитание и спорт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация художествена гимнастика при участия в международни състезания”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания за участия в международни състезания в страната и чужбина и резервации, в рамките на работното време на Федерацията – 09:30-17:00 ч. При необходимост, да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, през почивните и празнични дни. Основните дестинации, по които се извършват пътувания са Баку, Ташкент, Виена, Телавив, Москва, Киев, Бърно, Ню Йорк, Париж, Лисабон, Мадрид, Рим, Милано, Берлин, Берн, Цюрих,Будапеща, Прага, Братислава, Истанбул, Токио, Пекин и др. Подробни изисквания и указания относно процедурата заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на БФХГ: https://www.fbgr.org/profil-na-kupuvacha.html

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед обхвата на поръчката, не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни изпълнители.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 263000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на БФХГ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.01.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Райчева Сиракова

VIII.2) Длъжност

Председател на БФХГ