Версия за печат

01377-2016-0002

BG-ВАРНА:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД 13-1288 от дата 28.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000083697

BG331, РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА № 41, За: инж.Йордан Георгиев Генов, България 9000, ВАРНА, Тел.: 052 681016, E-mail: rimvarna@abv.bg, Факс: 052 681025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://museumvarna.com/bg/projects.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://museumvarna.com/bg/projects.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отдих, култура и религия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей - гр.Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей - гр.Варна

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставката на природен газ за нуждите на Регионален исторически музей - гр.Варна е за Археологически музей,находящ се в гр.Варна,бул.Мария Луиза № 41 и е съобразен с газоснабдителната мрежа на доставчика.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39,ал.1 от Закона за енергетиката/ЗЕ/,преносът и търговията с природен газ е дейност,която подлежи на лицензиране, а съобразно чл.43, ал.2, т.1 и 2а и ал.6 от същия Закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители.Съгласно чл.21, ал.1, т.1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.За територията на град Варна Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на "Овергаз Мрежи" АД - Лицензия № Л-438-12/30.03.2015 г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Община Варна и Лицензия № Л-438-08/30.03.2015 г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на Община Варна.Предвид гореизложеното,касаещо обезпечаване на необходимостта от снабдяване с природен газ за нуждите на Регионален исторически музей-гр.Варна ще се открие процедура на договаряне без предварително обявление за срок от 2 / две/ години на основание чл.79, ал.1, т.3, "в" от ЗОП,тъй като "Овергаз мрежи"АД, със седалище и адрес на управление гр.София 1407, кв.Хладилника, ул.Филип Кутев" № 5 е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права,придобити по силата на административен акт - издадените от КЕВР лицензии.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ във връзка с чл. 79, ал.1, т.3 от ЗОП Възложителя няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП /няма да изпраща и одобрява покана за участие/, като договорът ще бъде сключен с дружество "Овергаз мрежи" АД, притежаващо изключителни права за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на град Варна.Съгласно чл.65, ал.2 от ППЗОП договорът ще бъде сключен след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преди сключване на договора определения за изпълнител следва да представи документи по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП. Заплащането се извършва по следният начин: На база на реално потребеното месечно количество на природен газ се издава месечен акт и данъчна фактура,която се заплаща по банков път до 30-дневен срок от датата на получаване на фактурата.Количеството природен газ, потребен през съответния месец от обекта, се установява с подписан месечен акт в първия работен ден след изтичане на месеца на доставка, за всеки месец от срока на договора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.д-р Валентин Георгиев Плетньов

VIII.2) Длъжност

Директор