00497-2015-0004

BG-Бяла:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Ваня Минкова- Главен юрисконсулт на Община Бяла, Република България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72015, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 0817 74634

Място/места за контакт: гр. Бяла, обл. Русе, пл. Екзарх Йосиф I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача: http://byala.bg/home/index.php/info/rop-9050358/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-5 от 24.04.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00497-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Изграждане на система за пожароизвестяване на територията на гр. Бяла, обл. Русе и доставка на необходимото оборудване по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д-197 от 30.07.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ДЗЗД ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЖАРИ ОРЛОВ ПОГЛЕД, БУЛСТАТ 176885868, р-н Илинден, ул. Кукуш № 2, офис 6, Република България 1309, София, Тел.: 02 8211138, Факс: 02 8229082

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Бау енерджи ЕООД; Дейност: дейности по СМР на метална кула, метална ограда, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; Дял: 10%
ІII.5) Предмет на договора

„Изграждане на система за пожароизвестяване на територията на гр. Бяла, обл. Русе и доставка на необходимото оборудване по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност посочена в договора
443969 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.11.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: чл. 2, ал. 1 от Договора; Преди промяната: Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка за „Изграждане на система за пожароизвестяване на територията на гр. Бяла, обл. Русе и доставка на необходимото оборудване по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация”, е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на изготвяне на Протокол за откриване на строителна площадка, но не по-късно от 15.09.2015г. съгласно приетата Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.; След промяната: Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка за „Изграждане на система за пожароизвестяване на територията на гр. Бяла, обл. Русе и доставка на необходимото оборудване по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий – Строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация”, е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на изготвяне на Протокол за откриване на строителна площадка, но не по-късно от 15.10.2015г. съгласно приетата Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.; Правно основание: чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и във връзка със сключен Анекс I от 24.04.2015 г. към Договор № 18/226/00435 на Община Бяла с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
443969 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът по т. III.6 е от датата на изготвяне на Протокол за откриване на строителна площадка.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.12.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Крумов Славов
Длъжност: Кмет на Община Бяла