02711-2016-0098

BG-гр.Добрич:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗОП-2017-1-1 от дата 23.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120154

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов 5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, България 9300, гр.Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82otx-ccQ.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Абонаментно правно обслужване”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предоставяне на услуги по текущо правно обслужване по смисъла на чл.6 и следващите от Наредба № 1/2004Г за минималните адвокатски възнаграждения свързани с дейността на Възложителя: - предоставяне на правни консултации по правни проблеми свързани с дейността на Възложителя; - изготвяне на договори и споразумения, свързани с дейността на възложителя; - изготвяне на писмени и устни правни становища по задание на възложителя; -изготвяне и консултации относно вътрешни административни актове на възложителя - по конкретно задание; - изготвяне и/или съгласуване на документация за провеждане на процедури по реда на ЗОП и Наредбата за условията и възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугите свързани с предмета на абонаментно правно обслужване и с оглед тяхното комплексно естество не могат да бъдат разделени на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 152500 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен за 2017година в размер от 152 500,00 лв, без ДДС по т.19 от Раздел "Услуги" от приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г. на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание- услугата попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП и разпоредбата на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП. Фактическо основание-размера на финансовия ресурс, и персоналния характер на избор на изпълнителя налага необходимостта от избор на процедура чрез пряко договаряне.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1.адв.Георги Тенев Тенев от АК Добрич в 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Д-р Константин Стоилов" № 5, ет. 1, офис. 4, 2.адв.Павлина Димитрова Георгиева от АК гр.Добрич, с адрес 9600; област: Добрич; община: Балчик; град: гр. Балчик; ул. "Черно море" 26, ет. 2 3.Адвокатско дружество ГЕОРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА вписано в АК гр.Добрич, с адрес 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: Добрич; ул. "Методи Кусевич" 4

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с разпоредбите на чл.134 от ППЗОП, за налични доказателства посочваме точният интернет адрес:http://wp.me/p82otx-ccQ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, л.1, т.5 от ЗОП - в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цанко Иванов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор