00267-2016-0108

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП100 от дата 23.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161219XmvE4001678.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставки на закуски за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на закуски, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение. Приблизителни количества за 2 г., както следва (продукт/м.ед./количество 2 г.): 1 Баница със сирене/0,100 кг/3200; 2 Геврек/0,100 кг/2400; 3 Геврек/0,100 кг/2900; 4 Кифла с мармалад/0,100 кг/3700; 5 Кифла козуначена/0,100 кг/1400; 6 Кифла с локум/0,100 кг/3480; 7 Сиренка/0,100 кг/9000; 8 Кашкавалка/0,100 кг/12000; 9 Тутманик/0,100 кг/2600; 10 Милинка/0,100 кг/2600; 11 Пица (открита)/0,150 кг/5300 Посочените количества за продуктите са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви в пълен обем дадено прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на позиции, предвид следните мотиви: - Предметът на поръчката попада в една категория доставки съгласно Общия терминологичен речник и не включва разнородни дейности, поради което не е целесъобразно същата да бъде разделяна на обособени позиции. - Предметът на процедурата представлява самостоятелно обособена позиция (ОП 2) от частично прекратена открита процедура с уникален номер в РОП: 00267-2016-0091. Във връзка с това настоящата процедура се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП, и с оглед правната възможност възложителят да проведе преговори за определяне клаузите на договора с едно точно определено лице (чл. 18, ал. 7 ЗОП), разделянето на позиции не е целесъобразно. - Предвид прогнозната стойност на поръчката, възлагането само на една поръчка ще да доведе до икономии от мащаба и обхвата и ще улесни управлението за възлагащия орган, без това да доведе до понижаване или отстраняване от пазарно участие на по-малки или по-специализирани изпълнители, предвид избрания ред за възлагане.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22166.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП поради наличие на следната фактическа обстановка: След проведена открита процедура по реда на ЗОП с три обособени позиции и с уникален номер в АОП 00267-2016-0091, с Решение № 16РОП82(3) от 04.11.2016 г. на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗОП процедурата е прекратена в частта ОП 2 "Доставки на закуски. Във връзка с това, предвид правната възможност по чл. 79, ал. 1, т. 1 ЗОП, възложителят взема настоящото решение за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП. Към датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, Решение № 16РОП82(3) от 04.11.2016 г. на възложителя е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„СИМИД АГРО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ул. „Кукленско шосе“ № 1, гр. Пловдив 4004, ЕИК: 115108940.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП82 от 19.09.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0091

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ в община Пловдив, упълномощен със Заповед № 16ОА1356/07.06.2016 г.