Версия за печат

04399-2016-0001

BG-Разград:

Решение за откриване на процедураРешение номер 121 от дата 19.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000498387

BG324, Средно училище Христо Ботев, Дъбрава 2, За: Стойчо Стойчев, Петър Петров, България 7200, Разград, Тел.: 0879 060065, E-mail: razsou@abv.bg, Факс: 084 662701

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.razbotev.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.razbotev.com/buyer.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Христо Ботев" от 1.1.2017 г. до 31.12.2020 г. с прогнозно количество 170 000 куб. м. газ

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79 ал.1 т.3 буква "в" от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от 1 изпълнител, поради наличие на изключителни права. Обществените отношения свързани с доставка на природен газ се уреждат със закона за енергетиката. Съгласно чл. 43 ал.2 т.1 и 2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само 1 лицензия за осъществяване на дейностите разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. ДКЕВР е издала на "Овергаз север" ЕАД лицензия номер Л-223-08/08.03.2007г. за разпределение на природен газ и номер Л-223-12/ 27.04.2009г. за снабдяване с природен газ от краен снабдител за срок от 34 г. Предвид гореизложеното, налице са основания обществената поръчка да бъде възложена чрез провеждането на процедура договаряне без предварително обявление по реда на чл.79 ал.1 т.3 буква "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65 от ППЗОП, покана за участие няма да се изпраща, като договорът ще бъде сключен с дружеството притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Разград - "Овергаз север" ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 ал.1 т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал.3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стойчо Стефанов Стойчев

VIII.2) Длъжност

Директор