Версия за печат

00546-2016-0021

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-398 от дата 21.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Силвия Маринова, Ваня Василева-Кисьова, Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: smarinova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161212YDRv924058.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛ по онкология” ЕАД за срок от 12 месеца” по 5 обособени позиции по три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛ по онкология” ЕАД за срок от 12 месеца”.Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛ по онкология” ЕАД за срок от 12 месеца, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и, при най-благоприятни за „СБАЛ по Онкология” ЕАД условия.Основен обект на поръчката: доставки на постелъчен инвентар, операционно бельо и облекло, работно облекло за нуждите на “СБАЛ по онкология” ЕАД, основен код: 39512100; 39518200; 33199000; 18800000-7, 39143112-4 и описание: „Чаршафи”, „Чаршафи за операционни зали”; ”Работно облекло за медицински персонал”; „Обувни изделия”, „Дюшеци”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 119088 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 (чл. 176 и следващите), във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе публично състезание по реда на чл. 176 и следващите, във връзка с чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП, поради предвидената обща прогнозна стойност от 119088,00 (сто и деветнадесет хиляди и осемдесет и осем лв.) без ДДС за изпълнение на поръчката. Прогнозните количества са посочени по номенклатури в отделни обособени позиции в Техническата спецификация.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Валентин Николов Ангелов

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на "Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД