Версия за печат

00575-2016-0002

BG-Раковски:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 0882 828194, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 2 от 18.02.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 287 от 27.06.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ТЕРМИКС ЕС ООД, ЕИК 112524570, ул. Ангел Кънчев № 16, ет. 1, ап. 4, Република България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445533, E-mail: termix_es@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Саниране и повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

60

ІII.7) Стойност посочена в договора
253905.67 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

01.11.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 37
Причини за забавянето: Забава при изпълнение - просрочване на срока по договора.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
243026.42 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4250.88 BGN

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На това място Възложителят прави следното уточнение: Акт обр. № 15 и Акт обр. № 19 са с дата 01.11.2016г. Проверка на място е осъществена от НДЕФ на дата 23.11.2016г. относно приемане на свършената работа. Удостоверението за въвеждане обекта в експлоатация е с № 36/07.12.2016г. Настоящата информация се подава до АОП на 15.12.2016г., тъй като на този ден е осъществено и разплащането след приспадане на неустойките. Неустойките са наложени заради неспазване срока за изпълнение на договора, офериран от избрания изпълнител.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

15.12.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Йовко Стефанов Романов
Длъжност: ВРИФ Кмет съгласно Заповед № ДЗ - 258А от 12.12.2016г.