00038-2016-0022

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/255-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 32 от 30.03.2016 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2016-0022
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура е: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 GAB 1018 / Габрово – Киевци; 2. Обособена позиция №2 2.1 GAB 3008 / Новаковци – Драгановци; 2.2 GAB 3072 / Борското; 3. Обособена позиция №3 3.1. GAB 1080 / Негенци – Йовчевци; 3.2. GAB 2037 / Жълтеш – Стефаново – Борики 4. Обособена позиция № 4 GAB 3076 / Мечковица – Пъртевци – Геновци; 5. Обособена позиция №5 Рехабилитация на основната улична мрежа в комплекс Христо Ботев. 6. Обособена позиция №6; Ремонт на общинска инфраструктура 2016-2017 г. Обхватът на дейностите е съгласно Описание на поръчката Приложение №1 и Технически спецификации Приложение №2_1,2,3,4,6 и № 2_5, от документацията.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 693-ИЕ-16 от 27.06.2016 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ПЪТСТРОЙ – ГАБРОВО АД, ЕИК 107051800, „Станционна“ № 3, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 806076

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят, на основание проведена процедура по ЗОП с предмет „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Габрово, по 6 обособени позиции“, възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да изпълни строително-ремонтни работи на обект: Обособена позиция №2: 2.1 GAB 3008 / Новаковци – Драгановци; 2.2 GAB 3072 / Борското.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

180

ІII.7) Стойност посочена в договора
75000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.12.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
74912.34 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.12.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово