Версия за печат

00267-2016-0106

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 16РОП98 от дата 09.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров -Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161128kOol3959832.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 1, 7, 15, 29 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 1); Обособена позиция № 2 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 6, 16, 18 и 99 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 2); Обособена позиция № 3 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с №№ 37, 44, 66 и 116 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 3).

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

С настоящата обществена поръчка ще се възложи извършването на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основни градски автобусни линии №№ 1, 6, 7, 15, 16, 18, 29, 37, 44, 66, 99, 116 и 222 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив. Изпълнението на услугата следва да е съгласно действащите маршрути и разписания от утвърдената Общинска транспортна схема на Община Пловдив. Услугата ще се извършва при условията на проекта на договор, като изпълнителят е длъжен да прилага тарифите, определени от Кмета на Община Пловдив или Общински Съвет - Пловдив, включително да превозва определените групи пътници на преференциални цени, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 38377438.91 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 431, взето с Протокол № 16 от 29.09.2016 г., на Общински съвет – Пловдив, във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламента), и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП). Възложителят взема решение за възлагане на обществената поръчка чрез процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 113, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, както и чл. 16д от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, както и предвид поставените в обявлението и в документацията за обществената поръчка критерии за подбор и минимални изисквания за допустимост, изискващи значителни инвестиции, договорът за изпълнение на всяка от трите обособени позиции на поръчката ще бъде сключен за срок на действие 10 години, съгласно условията на проекта на договор. Прогнозната стойност на поръчката е изчислена по реда на чл. 21, ал. 11 , т. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в ОВ на ЕС са ръзлични, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Златин Иванов Велев

VIII.2) Длъжност

зам. кмет Транспорт в община Пловдив, упълномощен за възложител със Заповед № 16ОА3323/05.12.2016 г. на Кмета на община Пловдив.