Версия за печат

00360-2016-0029

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-351 от дата 07.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Разпределение и снабдяване на природен газ за сграда "Център за сърдечно-съдови заболявания" - гр.Банкя, собственост на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес: гр. Банкя, ул. "Стефан Стамболов" № 7 за срок от 3 години.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за разпределение и снабдяване на природен газ за сграда "Център за сърдечно-съдови заболявания" - гр.Банкя. Прогнозните количества за потребление на природен газ за 3 години са около 150 000 м3.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата обществена поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на пряко договаряне. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), дейностите разпределение и снабдяване от крайни снабдители на природен газ подлежат на задължително лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Настоящата поръчка е с предмет: "Разпределение, снабдяване и доставка на природен газ за сграда "Център за сърдечно-съдови заборлявания” с адрес: гр. Банкя, ул.Стефан Стамболов" № 7 за срок от 3 години. В Регистъра на издадените лицензии, поддържан от КЕВР, под № 150 са вписани лицензии: № Л-184-08/ 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-184-12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Те са със срок на действие 35 години. Издадени са в полза на дружеството Софиягаз ЕАД. Териториялният обхват на съответните лицензии е община София и СОР Банкя, видно от Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г. за изменение на лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. и № Л-184-12/17.12.2004 г., относно обособената територия, като към територията на Столична община се включва СОР Банкя. Видно от Търговския регистър „Софиягаз“ ЕАД е преименувано на „Овергаз мрежи“ АД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65,ал. 1 от ППЗОП в процедурата на пряко договаряне за разпределение и снабдяване с природен газ, възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като договора ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределяне на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за съответната територия - „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=, позиция № 150

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор