Версия за печат

00714-2016-0002

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 806 от дата 01.12.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Вяра Димитрова, България 9000, Варна, Тел.: 052 613789, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 241 (двеста четиридесет и една) номенклатурни единици, като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва общо 241 (двеста четиридесет и една) номенклатурни единици, които са свързани помежду си и не е рационално разделянето на обособени позиции. Наред с това позицията е отворена, като не е поставено изискване кандидатите да участват задължително по всички номенклатурни единици, което на практика не води до нарушаване на един от основните принципи, залегнали в ЗОП , а именно „ свободна конкуренция”. Необособяването на настоящата процедура на позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано да ограничи участието на стопанските субекти и по този начин всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи своята оферта за една, за няколко или за всички номенклатури от Техническата спецификация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 224180 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност от 70 000 лв. до съответния праг по чл. 20, ал. 1, буква ”б” от ЗОП. Предвид прогнозната стойност на поръчката, безпорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.12.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД