00223-2016-0002

BG-СТАРА ЗАГОРА:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-06-63 от дата 28.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123004119

BG344, Център за спешна медицинска помощ, бул. Руски 62, За: ЖИВОДАР ГЕОРГИЕВ, България 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 620090, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government.bg, Факс: 042 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/aop-2/op-201602.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Ст.Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2017 г.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП - Ст.Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2017 г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предвид предмета на поръчката не е налице "обособена позиция"по смисъла на пар. 2 ,т.29 от ДР на ЗОП - не е налице такава част от предмета на настоящата обществена поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, систематично свързана с другите позиции.Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в зависимост от марката на санитарния автомобил , тъй като това би затруднило практически ремонта и техническото обслужване на автомобилите, а освен това санитарните автомобили са приблизително от едно и също поколение автомобилно производство.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита и ограничена процедура, съзтезателна процедура с договаряне, съзтезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне бед предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично съзтезание"всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на обществената поръчка, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОЛ, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Маргарита Христова Павлова

VIII.2) Длъжност

Директор