Версия за печат

02795-2015-0001

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Детска градина /ДГ/ № 8 Христо Ботев, ул. Средна гора № 45, За: Веска Янакиева, Република България 9008, Варна, Тел.: 052 614507, E-mail: dg8hristobotev@abv.bg, Факс: 052 614508

Място/места за контакт: Веска Янакиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cdg8hristobotev.com.

Адрес на профила на купувача: www.cdg8hristobotev.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Детска градинаРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 03.08.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02795-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на Газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на ДГ № 8 "Христо Ботев" за отоплителен сезон 2015 г./2016 г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 334 от 12.08.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АРЕНА И.Т. ЕООД, ЕИК 115824651, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 640201, Факс: 032 640201

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на Газьол за отопление, маркиран червен, за нуждите на ДГ № 8 "Христо Ботев" за отоплителен сезон 2015 г./2016 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
37152 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

19.08.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 45% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
16591.8 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

25.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Веска Добрева Янакиева
Длъжност: Директор