01259-2016-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РКП16-РД93-16 от дата 24.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Столична община - Район Красна поляна, ул. Освобождение № 25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206; 2. Обособена позиция №2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция №1); 3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр.София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция №1)."

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на теритирията на Столична община, район "Красна поляна", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206; 2. Обособена позиция №2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция №1); 3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция №1).

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 307453 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира максимално широка публичност, прозрачност и конкуренция при избора на изпълнител на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 196, във връзка с чл. 197, ал. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иван Вълчев Чакъров

VIII.2) Длъжност

Кмет на Район "Красна поляна" - Столична община