Версия за печат

01389-2016-0009

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 24 от дата 24.11.2016 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0009.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна" Предметът на поръчката включва доставка на природен газ за нуждите на "Градски транспорт" ЕАД за период от 48 месеца. Количествата на доставения природен газ ще са съгласно нуждите на дружеството.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата процедура, разделянето на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 318500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.1, чл.39, ал.1 и чл. 43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За територията на гр. Варна, кметствата на Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, в които и попада седалището и територията на Възложителя, а именно гр. Варна, Район Младост, ул. „Тролейна“ № 48, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тези дейности на Дружеството "Примагаз" АД, ЕИК: 831079085 със седалище на управление гр. Варна, 9000, ж.к. "Вл. Варненчик", № 222-А. На дружеството е издадена лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ № Л-153-08/17.12.2004 г., издадена от ДКЕВР със срок от 32 години и лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител № Л -135-12/27.04.2009 г., издадена то ДКЕВР. Двата документа са публикувани в регистър за издадените лицензии от КЕВР на интернет страницата на комисията - http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID. Видно от описаната фактическа обстановка "Примагаз" АД с ЕИК: 831079085 е носител на изключителни права, придобити по силата на административен акт за осъществяване дейностите разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на Район Младост и Аспарухово, гр. Варна. Предвид гореизложеното следва да се проведе процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на чл. 138, ал. 1 във вр. чл.79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП във вр. чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, като изпълнението й да бъде възложено на "Примагаз" АД с ЕИК:831079085, като единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка. Възлагане изпълнението на поръчката на друго дружество би довело до нарушаване на изключителните права, придобити от "Примагаз"АД по силата на административен акт - издадените от КЕВР лицензии.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в процедурата на договаряне без предварителна покана за доставка на природен газ, възложителят няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, като договора ще бъде сключен с единственото дружество, притежаващо лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на Възложителя, а именно ул. "Тролейна" № 48, Район Младост, гр. Варна и Аспарухово - "Примагаз" АД, ЕИК: 831079085, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК бл. 222-А.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен, безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес: http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "Градски транспорт" ЕАД