Версия за печат

01605-2016-0015

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 24 от 23.11.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Лилия Михайлова, Република България 1080, София, Тел.: 0889 308122, E-mail: ndibdz@abv.bg, Факс: 02 8907342

Място/места за контакт: Отдел Недвижимо и движимо имущество

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/remontni-raboti-na-dvanadeset-obekta-sgradi-sus-stai-prednaznacheni-za-zaduljitelna-pochivka.html.

Адрес на профила на купувача: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Ремонтни работи на дванадесет обекта - сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, с 12 обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

„Ремонтни работи на дванадесет обекта – сгради със стаи, предназначени за задължителна почивка, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, с 12 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на сграда Превозна служба Бургас” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 2 „Ремонт на сграда Резервни стаи гара Свиленград” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 3 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Шумен /Превозна служба Шумен/ при ППП Горна Оряховица”, Обособена позиция № 4 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Варна /Превозна служба Варна/ при ППП Горна Оряховица”, Обособена позиция № 5 „Ремонт на сграда Екипировъчен пункт Самуил и сграда гаражи” при ППП Горна Оряховица”, Обособена позиция № 6 „Ремонт сграда Превозна служба Перник” при ППП София, Обособена позиция № 7 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда, район Мездра на Локомотивно депо София” при ППП София, Обособена позиция № 8 „Ремонт на резервни стаи и санитарен възел в Превозна служба Карнобат” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 9 „Ремонт на сграда Превозна служба Септември” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 10 „Ремонт на резервни стаи в Административна сграда на ППП Пловдив”, Обособена позиция № 11 „Ремонт на сграда с резервни стаи в Локомотивно депо Пловдив” при ППП Пловдив, Обособена позиция № 12 „Ремонт на сграда Здравна служба, резервни стаи в Локомотивно депо София, гр. София, ул.„Заводска №1” при ППП София.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 21 от 12.04.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1605-2016-15
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

23.11.2016 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За Обособена позиция № 4 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Варна /Превозна служба Варна/” при ППП Горна Оряховица, е подадена само една оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. Участникът е отстранен от процедурата, съгласно влязло в сила Решение № 23 от 05.10.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗОП (отм.), и чл. 57, ал. 2 от ЗОП (отм.), като мотивите за предложението за отстраняване са: При подготовката на офертата участникът „НИКОЛ ЕМЖИ-ГРУП” ДЗЗД не се е съобразил стриктно с указанията на Възложителя и с условията на ЗОП (отм.). При извършване на действията на Комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП (отм.), се констатира, че 3 /три/ броя Плик № 3 „Предлагана цена” на участника са отворени и незапечатани. С представянето на отворени и незапечатани пликове № 3, участникът е нарушил разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗОП (отм.), която е императивна и задължава участниците да представят запечатани и непрозрачни Пликове № 1, № 2 и № 3.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 4 „Ремонт сграда на ЖП Общежитие Варна /Превозна служба Варна/” при ППП Горна Оряховица.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, република България 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcdmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.11.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД