Версия за печат

00022-2016-0020

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-1877 от дата 17.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, Община Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: За: Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161117kYVp657042.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на Община Асеновград. Предметът на поръчката включва следните дейности: Доставка до работни помещения, находящи се в административната сграда на община Асеновград гр. Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, както и разтоварване и монтаж в съответния офис/стая . Доставката на офис обзавеждане цели да обезпечи работата на екип от специалисти, който ще управлява проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, предвид това, че ще бъде доставено обзавеждане, което следва да се достави едновременно, с оглед оборудването на офис помещения/стаи/работни места на служители, както и да бъде постигнат еднотипен интериорен дизайн отговарящ на един и същи изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане от Община Асеновград, през настоящата година (включително и възложените към настоящия момент обществени поръчки) попада към прага на разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, водени от гореизложеното, настоящата обществена поръчка следва да бъде проведена като Публично състезание - по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава дведесет и седма, чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ЕМИЛ ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Асеновград