Версия за печат

00159-2016-0012

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1577 от дата 16.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост 20, За: Ели Петрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция- село Опанец, Община Добричка

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция- ДВХД село Опанец" . Периодични доставки на дизелово гориво за отопление (газьол 0,001% S), по писмени заявки на възложителя, с превоз на изпълнителя. Вид и количества както следва: Наименование на стоката: газьол 0,001% S Количество: 26 000 литра +/- 30% . Забележка: Посочените количества са прогнозни, не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката е един и не е възможно разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 35000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" гарантира в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 35000лв. (тридесет и пет хиляди лева) без включен ДДС. Поради обстоятелството, че в общината има сходна по предмет обществена поръчка, а именно доставка и зареждане на горива за служебни автомобили, стойстта на двете поръчки попада в праговете на чл.20 ал.2, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съласно чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тошко Димов Петков

VIII.2) Длъжност

кмет