01346-2016-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер A/16-0606 от дата 16.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121203554

BG411, Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев № 8, За: Николай Диамандиев; Павлинка Стоянова, България 1303, София, Тел.: 02 8903443; 02 8903530, E-mail: nikolay.diamandiev@bda.bg, Факс: 02 9862061

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bda.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161116XVdU259481.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на PCR Апарат за амплификация на нуклеинови киселини; Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Апарат за хоризонтална гел-електрофореза за разделяне и детекция на нуклеинови киселини; Обособена позиция № 3 – Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на Система за високоефективна течна хроматография HPLC.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет:„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура с три обособени позиции". Срокът за изпълнение на поръчката е до 35 /тридесет и пет/ календарни дни от датата на сключване на договор за възлагане на обществвена поръчка. Общата прогнозна стойност на поръчката е 96 600.00 лв. (деветдесет и шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС. Възложителят изисква да бъде проведено обучение на персонала и извършване на тест на апаратурата с консумативи на изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 96600 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка, Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мери Бориславова Пейчева

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция ПАФДУК, упълномощен със Заповед № А/15-0786/03.11.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ