Версия за печат

00575-2016-0004

BG-Раковски: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски; Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: гр. Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция - финансирано по договор с Министерство на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция - финансирано по договор с Министерство на околната среда и водите-Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332300, 45232410, 45231110

Описание:

Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по полагане на тръби

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
2291014.21 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 2069911.87, Най-висока оферта: 2291014.21 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Технологична последователност на строителните процеси ; тежест: 40
Показател: Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при СМР ; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00575-2016-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 727501 от 12.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 323 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив с подобекти: "Изграждане на канализационна мрежа - ІІ-ри етап и Канализационна помпена станция"
V.1) Дата на сключване договора
15.11.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.07.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ТЕРРА ГРОУП ЕАД, ЕИК 202333411, бул. Източен № 48, ет. 6, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 399215, E-mail: terragroup@mail.bg, Факс: 032 399215

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 2302130.67 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 2291014.21 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 2069911.87, Най-висока цена 2291014.21 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Настоящата информация се изпраща в деня, в който Възложителят сключва договор. Последното уточнение е важно с оглед факта, че на дата 12.10.2016г. получихме по електронна поща от АОП писмо за служебно изпращане на предупреждение за липса на активност по горецитираната обществена поръчка, на което е дадено писмено обяснение, че до произнасяне с окончателен акт от КЗК, Възложителят не може да предприеме действия по изпращане на т.нар. "липсваща информация" за вписване до РОП на АОП. Основанието вече е отпаднало, жалбата е оттеглена, КЗК се произнесе с определение, което влезе в сила.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.11.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

В откритата процедура са подали оферти 5 (пет) участника, а именно: 1. „ТЕРРА ГРОУП“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 48, ет. 6, тел.: 032/39 92 15; факс: 032/39 92 15, e-mail: не е посочен на общия плик с вх. № на офертата 26-2103-2, подадена в 12:58:27ч. – лично; 2. „СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ ЕООД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 81, ет. 7, тел.: 02/491 02 02; факс: 02/491 02 83, e-mail: office@buildholding.com с вх. № на офертата 26-2134-1, подадена в 14:39:42ч. – лично; 3. „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. София, ул. „Дамяница“ № 3-5, тел.: 02/915 18 74; факс: 02/915 17 55, е-mail: gbsis@gbs-bg.com с входящ № на офертата 26-1479-1, подадена в 14:51:14ч. – лично; 4. „ИСА 2000“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 25, лице за контакт: Андон Грозев, тел.: 02/807 95 71, факс: 02/973 31 78, e-mail: andon.grozev@isa2000.bg с вх. № на офертата 26-516-3, подадена в 15:42:11ч. – лично; 5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Найчо Цанов“ № 8, ет. 2, тел.: 032/65 09 05, 63 82 80; факс: 032/63 10 47, e-mail: pating@abv.bg с вх. № на офертата 26-53-3, подадена в 16:04:26ч. Всички оферти са постъпили в деловодството на Възложителя на дата 25.05.2016г. до 16:30ч. На това място се прави уточнение, че в откритата процедура НЕ СА ПОДАВАНИ оферти от участници обединения.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор