Версия за печат

00373-2016-0031

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2848 от дата 15.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Поръчката е обособена в 26 /двадесет и шест/ позиции, както следва: ОП № 1: „Доставка на Центрофуга с охлаждане за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 2: „Доставка на Система за полимеразна верижна реакция (PCR) за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 3: „Доставка на Хоризонтална гел електрофореза за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 4: „Доставка на Фотодокументация с транслюминатор за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 5: „Доставка на апарат на Д`Арсонвал за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 6: „Доставка на Вортекс хомогенизатор за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 7: „Доставка на Подвижна операционна лампа за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 8: „Доставка на Маса за пациенти /хромникел/ за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 9: „Доставка на Микроскопи бинокулярни /10 бр./ за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 10: „Доставка на Термошкаф за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 11: „Доставка на Центрофуга за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 12: „Доставка на Ембриофризер за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 13: „Доставка на Система за определяне на протеини, свързани с бременността (диагностика на ранна бременност) за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 14: „Доставка на Стерилизатор с микропроцесорно управление за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП № 15: „Доставка на Гел документационна система за заснемане на геловете при PCR изследвания за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 16: „Доставка на Автоматичен дестилатор за вода с резервоар за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 17: „Доставка на Електромагнитна бъркалка с нагряване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 18: „Доставка на Лабораторна камина за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 19: „Доставка на Сериен апарат за екстракция по Сокслет с 6 позиции за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 20: „Доставка на Ветеринарна ендоскопска система за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 21: „Доставка на Комплект шарнир за инфузионни торби с инфузор комби за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 22: „Доставка на Дестилатор за вода за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 23: „Доставка на Машина за обезроговяване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 24: „Доставка на Анализатор за определяне на С-реактивен протеин за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 25: „Доставка на ELISA Reader (ридер) за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”. ОП№ 26: „Доставка на Бинокулярен дигитален микроскоп за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 138016.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – Публично състезание. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цялата документация по настоящата поръчка е публикувана в основния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "профил на купувача" с хиперлинк: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161110XBQr895603

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора