Версия за печат

00470-2016-0005

BG-с. Черноочене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 712 от дата 15.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул. Шеста № 9, За: Кенан Бейтула Нешад - Директор на д-я Специализирана администрация, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 0888 696700, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ С АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПО 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ БРОЯ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обхваща организиране на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст с автобусен транспорт на територията на Община Черноочене по 11 /единадесет/ броя маршрутни разписания утвърдени по Заповед № 508/29.08.2016 г., включени в обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Маршрутно разписание – с.Черноочене-център- с.Яворово- с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – ДГ с.Житница, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 44 км дневно; Обособена позиция 2: Маршрутно разписание – с.Черноочене- с.Бели вир- СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 72 км дневно; Обособена позиция 3: с.Черноочене - с.Стражница - с.Свободиново – СУ”Хр.Смирненски”с.Черноочене – ДГ с.Черноочене, включващо 3 /три/ курса на ден, общо 90 км дневно; Обособена позиция 4: Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Черноочене горна махала - с.Божурци – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 3/три/ курса на ден, общо 27 км дневно; Обособена позиция 5: Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Ябълчени – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 20 км дневно; Обособена позиция 6: Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене - с.Яворово - с.Каняк – с.Дядовско – с.Водач – с.Житница – СУ”Хр.Смирненски” с.Черноочене, включващо 2/два/ курса на ден, общо 62 км дневно; Обособена позиция 7: Маршрутно разписание –с.Черноочене - с.Йончево – с.Ночево – Пансион – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – Айгър чешма – Пансион земл.с.Йончево, включващо 3/три/ курса на ден, общо 121 км дневно; Обособена позиция 8: Маршрутно разписание –с.Паничково - махала Ходжаоглу – р-н с.Мурга – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково – с.Жълт камък – ДГ и ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково- Акташ - ОУ „Н.Й.Вапцаров с.Паничково, включващо 3/три/ курса на ден, общо 68,8 км дневно; Обособена позиция 9: Маршрутно разписание – с.Соколите – с.Женда център – ОУ „Васил Левски” с.Комунига, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 22 км дневно; Обособена позиция 10: Маршрутно разписание – СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене – с.Комунига – Пошево - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 70 км дневно; Обособена позиция 11: Маршрутно разписание – с.Черноочене – с.Дядовско – с.Водач център - СУ”Хр.Смирненски с.Черноочене, включващо 2 /два/ курса на ден, общо 35 км дневно;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 156135 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка, изчислена към датата на решението, в размер, посочен в Раздел IV.7) на настоящото решение, която попада в праговете, посочени в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, избраният вид процедура е Публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП. Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗОП публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически лица и/или юридически лица и това не е необходимо за изпълнение на поръчката. Настоящото отбелязване е в съответствие с чл. 10, ал. 2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Айдън Ариф Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Черноочене